1. VEGAS EMPIRE không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, ngẫu nhiên hay các trường hợp khác, bên cạnh đó phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web, sản phẩm và hệ thống (phần mềm / ứng dụng) và khách tham gia trò chơi.

2. VEGAS EMPIRE sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp trên trang web này là chính xác tại thời điểm công bố, VEGAS EMPIRE không đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web ngoài các trường hợp sử dụng đã cam kết.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm và rủi ro khi truy cập vào trang web và các đường dẫn trên trang web của chúng tôi.

4. Bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường và giữ trang web VEGAS EMPIRE vô hại, các giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của nó đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và sẽ gây ra có thể phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, đường dẫn thay thế, hệ thống và phần mềm (ứng dụng).