1. Trang web của chúng tôi được phát triển dựa trên tiêu chí an toàn và bảo mật của bạn là tiêu chí hàng đầu, VBET79 được điều chỉnh và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhờ các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu. Tuy nhiên, VBET79 có quyền đóng, đóng hoặc đình chỉ bất kỳ tài khoản nào nếu nghi ngờ tài khoản đó có nguy cơ gây hại cho công ty hoặc các thành viên khác ***

2. VBET79 có quyền tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi nếu cần thiết để hoàn tất các thủ tục thanh toán cho dịch vụ. cung cấp cho bạn tại trang web của chúng tôi
3. VBET79 có quyền nhất định từ chối Cược Miễn Phí của bất kỳ thành viên nào nếu VBET79 có căn cứ cho rằng thành viên đó có tiền sử lợi dụng sự cố kỹ thuật hoặc các lý do khác để lừa gạt tài khoản. và hệ thống an toàn tại VBET79.